Sportovní organizace mohou využít manuál pro podporu genderové rovnosti ve sportu

Praktický návod pro sportovní organizace, jak zvýšit genderovou rovnost ve sportu v různých oblastech, vznikl v rámci projektu „ALL IN: Směrem k rovnosti mužů a žen ve sportu“. Vychází z výzkumu pod hlavičkou Evropské unie a Rady Evropy, do kterého se za Českou republiku zapojilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s Komisí rovných příležitostí ve sportu ČOV. Manuál obsahuje jedenáct informačních listů, z nich se většina věnuje konkrétním oblastem sportovní činnosti, jako jsou lidské zdroje a vedení, financování, komunikace, školení a vzdělávání či sportovní akce.

„V oblasti genderové rovnosti dlouhodobě chybí výzkumná data srovnatelná na mezinárodní úrovni. Proto se Evropská komise a Rada Evropy na základě požadavku z jednotlivých organizací včetně Mezinárodního olympijského výboru rozhodly udělat tento projekt,“ řekla Naďa Knorre, předsedkyně Komise rovných příležitostí ve sportu ČOV.

Do dotazníkového šetření, které s konzultačním týmem připravila profesorka Kari Fasting, čestná prezidentka organizace Women Sport International, a jež probíhalo v letech 2017 až 2019, se zapojilo osmnáct evropských zemí. Výstupem projektu je Analytická zpráva o situaci v jednotlivých zemích včetně České republiky, a to i ve srovnání s ostatními evropskými státy. Ta například ukazuje, že sportovní federace zaměstnávají na vrcholové úrovni 22 procent trenérek a že ženy tvoří 31 procent členů federací olympijských sportů. Situaci v České republice zobrazuje osmistránková brožura .

Příklady dobré praxe

Praktickým nástrojem pro sportovní organizace je pak Manuál. „Díky analýze si každá země může uvědomit své postavení ve srovnání s ostatními v jednotlivých oblastech. V manuálu pak je hodně dobrých příkladů z jiných zemí a také informace o tom, jak se zastoupení mužů a žen změnilo, když se dané projekty zavedly do praxe. Pokud daná organizace zjistí, že v něčem pokulhává, může manuál využít a udělat výrazný krok vpřed směrem k rovnosti ve sportu,“ dodala Naďa Knorre.

Jednotlivé kapitoly zmiňují specifické aspekty dané oblasti, které je třeba zvážit, anebo otázky, jež by měly být položeny k pochopení problému. Každá kapitola také obsahuje podněty pro usnadnění změn, které lze přizpůsobit do kontextu každého uživatele. Nechybí ani příklady dobré praxe.

„Problematika rovných příležitostí je v ČR součástí koncepce SPORT 2025 a lze předpokládat, že její realizace bude stále více prosazována v akčních plánech pro naplnění koncepce. V současné době je už tato problematika součástí kritérií některých státních dotačních programů,“ dodal Jan Boháč, člen Komise rovných příležitostí a generální sekretář České unie sportu.

Veškeré materiály ke stažení najdete stránkách komise ZDE.